Igor Tyukhov

Igor Tyukhov

Position

ENGR 10 Instructor

Email

Preferred Email: igor.tyukhov@sjsu.edu